ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ی)

ضرب المثل با حرف ی  يابو برش داشته ! يا بكش يا دانه ده يا قفس آزاد كن يابوي پيش آهنگ آخرش توبره كش ميشه !يا خر ميرد يا صاحب يا دنيا مي ماند بي صاحب يار را بايد ...

ضرب المثل نمک گیر شدن

ریشه تاریخی ضرب المثل نمک گیر شدن   وقتی کسی به شخصی یا اشخاصی مدیون می شود یا به دلیل محبتی که دیده، نمی خواهد کار ناشایستی در حق آنها بکند، این ضرب المثل را به کار می برد و ...

ضرب المثل تو از تو؛ من از بیرون

داستان ضرب المثل تو از تو؛ من از بیرون   یکی بود، یکی نبود. مرد ساده لوحی بود که سه تا گوسفند داشت. یک روز تصمیم گرفت گوسفندانش را به بازار مال فروش ها ببرد و بفروشد و با پول ...

هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد

داستان ضرب المثل هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد   روزی بود و روزگاری بود که در آن زمان امام حسین (ع) زندگی میکردند.مردم کوفه نامه های فراوانی به ایشان نوشته بودند که به کوفه بروند و فرمانروای ...

آنقدر شور بود که خان هم فهمید

داستان ضرب المثل آنقدر شور بود که خان هم فهمید   روزی بود و روزگاری بود. در زمان های نه چندان دور هر روستایی صاحبی داشت.روستاها مانند کالاهای دیگر خرید و فروش میشدند. مردم روستا مجبور بودند هر ساله مقداری ...

ضرب المثل کرمانی: هر قِرونی زیر هزار من سنگ است!

داستان ضرب المثل هر قِرونی زیر هزار من سنگ است   قِران واحد پول دوره ی قاجار بود که در گویش مردم کرمان تا اواخر دوره ی پهلوی نیز به کار می رفت. هرچند که واحد پول تبدیل به ریال ...