زندگی زیباست (45)

  تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای ؟یادت باشه حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست !آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند ...