زندگی زیباست (42)

  برای کفشی که همیشه پایت را می زندفرقی نمی کند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه.هر مسیری را با او هم قدم شویباز هم دست آخر به تاول های پایت می رسی آدم ها هم به کفش ...

زندگی زیباست (45)

  تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای ؟یادت باشه حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست !آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند ...