مسئولیت یک پدر در زندگی

پدر از یک دید ، معلم خانواده ، رهبر و قانون دان است‎ نقش پدر در خانواده مسئله پدری و عهده داری سرپرستی فرزندان ، مسئولیتی خطیر و موفقیت در آن مستلزم آگاهی ، فداکاری و اخلاق و اعتقاد ...